Inštitút pre biomedicínu, n. o.
Murgašova 2
01001 Žilina
Slovenská republika

 

§

IpBM je registrovaný Okresným úradom v Žiline.

Dátum registrácie:
13.04.2006
IČO:
37983954
DIČ:
2022265839
Štatutárny orgán:
Riaditeľ: Ing. Dušan Doliak,Lichnerova 41, 90301 Senec
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.; Hodžovo nám. 3; 811 06 Bratislava
Kód banky:
1100
Číslo účtu:
294 000 82 12
IBAN:
SK98 1100 0000 0029 4000 8212
SK NACE:
74900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.

 


Činnosti, ktoré môžeme organizovať podľa registra neziskových organizácií:
1. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby na
podporu:

a) vzdelávania a výchovy,
b) služieb a poradenstva v sociálnej oblasti, oblasti
regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
c) ochrany ľudských práv a základných slobôd,
d) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a
informačných služieb,
f) ochrany a tvorby životného prostredia a
ochrany zdravia obyvateľstva,
g) výskumu, vývoja a podpory biomedicínskych služieb.

2. Nezisková organizácia bude prostredníctvom zriadeného poradenského
centra poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania,
poradenstva, inšitucionálneho rozvoja organizácií.

3. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä
tieto všeobecne prospešné služby:

a) organizovať konferencie, semináre, kurzy, školenia
a iné vzdelávacie aktivity,
b) realizovať publikačnú činnosť,
c) vytvárať partnerstvá a siete regionálneho rozvoja,
d) vytvárať a manažovať rozvojové projekty,
e) vytvárať informačné systémy,
f) poskytovať ďalšie sociálne a poradenské služby.